1 MUZIKA

SAKUD RS

MUZIKA

MUZČKI DIJALEKTI SRPSKE

  • Svako odstupanje od opšteg muzičkog govora, a koje je kao takvo u izvjesnim geografskim oblastima  (arealima) izraženo utvrđenim oblicima može se nazvati dijalektom, a dijalekt se može pojmovno izjednačiti sa varijantom muzičkog govora, jer u dijalekt kao i variranje predstavlja odstupanja u zadatom okviru
  • Cilj kartiranja je vizuelno sagledavanje elemenata seoske vokalne tradicije Republike Srpske u kontekstugeografskog rasprostiranja, starobosanskih muzičkih dijalekata
  • Prdmet kartiranja su vrste pjevanja koje su jedinstvene za pojedine regione po oblicima folklorne polifonije ili određenoj muzičkoj, poetskoj i kontekstualnoj specifičnosti, a koje su samim tim i pokazatelji kojima se razlikuju glavni muzički dijalekti tradicionalnog pjevanja u Republici Srpskoj.